Carrier Refrigeration Benelux  ontwerpt, installeert en onderhoudt koel- en vriesinstallaties voor de opslag en display van levensmiddelen. Carrier Refrigeration Benelux werkt volgens alle geldende wettelijke voorschriften en normen voor “installaties onder druk”. Jarenlang waren de z.g. STEK-eisen maatgevend, maar sinds 29 mei 2002 geldt de Europese richtlijn PED.
PED is de afkorting van Pressure Equipment Directive.

Alle door ons geleverde en in onderhoud zijnde koel- en vries installaties vallen onder deze richtlijn, die de wettelijke eisen omvat. Afhankelijk van de leidingdiameters, koelmiddelinhoud en drukken zijn er verschillende categorieën, die oplopen vanaf “goed vakmanschap”, Categorie I t/m Categorie IV. Hoe hoger het product van druk en volume of de productdruk en diameter des te zwaarder zijn de veiligheidseisen en keurmethoden.

Stekkerklare koelmeubelen:
Deze producten vallen allen onder “goed vakmanschap”.

Supermarkten en professionele installaties:
Deze installaties zijn opgebouwd uit een veelheid aan componenten. De component met de hoogste waarde van druk x volume of een specifiek leidingdeel bepaalt de hoogte van de categorie. Hiervoor is dus een component of leidingdeel al maatgevend. De PED verwijst naar andere technische normen, waaronder m.n. De NEN-EN 378 normen, die wij in onze installaties hanteren.

PED, wat is uw verantwoordelijkheid?
Elke beheerder van koel-/ vriesinstallaties heeft twee verantwoordelijkheden:
Drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen in een aantal situaties volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA), artikel 12b, voor ingebruikneming te worden gekeurd (KvI). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar/gebruiker. De KvI is van toepassing op nieuwe en bestaande drukapparatuur die na montage op een nieuwe locatie wordt geïnstalleerd behorende bij categorie III en IV  De KvI is het startpunt voor periodieke herkeuring in de gebruiksfase.
 
Tijdens de KvI worden de volgende aspecten gecontroleerd:
• Handleiding;
• EG-verklaring van overeenstemming;
• Uitwendige conditie;
• Ondersteuningsconstructie;
• Plaats van opstelling;
• Beveiliging van de drukapparatuur.

Al het onderhoud en wijzigingen aan koelinstallaties mogen alleen door een F-Gassen gecertificeerd -erkend bedrijf uitgevoerd worden, die dit vastlegt in het logboek van de installatie;
Daarnaast dient de beheerder de installatie elke 4  jaar te laten herkeuren voor categorie III en IV, na ingebruikname waarbij m.n. de veiligheidsvoorzieningen getest worden.

Carrier Refrigeration Benelux kan al het bovenstaande voor u verzorgen en u daarmee ontzorgen!

disclaimer · over ons · PED · EH&S · faq · voorwaarden · contact 

 

©Copyright 2018 Carrier