EH&S

Environment, Health and Safety

EH&S staat voor Environment, Health and Safety. Voor Carrier is Environment, Health & Safety oftewel Milieu, Gezondheid en Veiligheid van onze medewerkers, medewerkers van onderaannemers, tijdelijke medewerkers en uw medewerkers het belangrijkste aspect.

Carrier ziet Environment, Health & Safety als het belangrijkste aspect en wil:
• Geen persoonlijk letsel;
• Geen materiële en/of milieuschade;
• Geen overtredingen en/of boetes;
• Voldoen aan geldende wetgeving, normen en regels;
• Voldoen aan de Cardinal Rules;
• Streven naar continue verbetering op gebied van EH&S.

Eén van de eerste veiligheidsregels is het uitvoeren van een zelfinspectie. Deze zelfinspectie wordt aan de hand van een checklist voorafgaand aan de werkzaamheden uitgevoerd.
In het geval dat er een veiligheidsrisico geconstateerd wordt, hebben onze medewerkers de strikte instructie gekregen, dat zij niet met de werkzaamheden mogen beginnen, totdat maatregelen zijn genomen om de risico’s te elimineren of te beheersen.
Overtreding van deze regels door onze medewerkers heeft strenge disciplinaire actie tot gevolg, waarbij het niet uitgesloten is dat in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid het dienstverband verbroken wordt.

 

Cardinal Rules


Cardinal Rules zijn onze belangrijkste veiligheidsregels en dienen altijd gevolgd te worden door onze medewerkers. De Cardinal Rules van Carrier zijn:

 

Besloten ruimtes:

Alle besloten ruimtes zullen worden geïdentificeerd. Je

mag geen besloten ruimtes binnen gaan zonder het

toepassen van de betreffende procedure voor het betreden

van besloten ruimtes.

 

 

 

Lock-out / Tag-out:

Je dient de vastgelegde lock-out / tag-out regels en procedures

op te volgen voor werkzaamheden aan alle elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische apparatuur. Inclusief de controle op het energievrij zijn. Doorblazen en lektesten van koel- en vriesinstallaties mag nooit worden gedaan met zuurstof of lucht.

Elektrische veiligheid:
Je mag geen reparatie-werkzaamheden uitvoeren aan onder spanning staande apparatuur. De lockout/tagout procedures zullen worden opgevolgd. As je een service-onderhouds- of een andere medewerker bent die ingezet kan worden om elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren, moet je bekend zijn met de checklist “WERKEN MET ELEKTRICITEIT” van UTC CCS en moet je een kopie direct voorhanden hebben. Je mag geen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren tenzij je voldoende training hebt gehad. Vóórdat met het onderhoud van apparatuur wordt begonnen, moet een controle worden uitgevoerd met een “benaderingsspanningssensor” om zeker te zijn dat het frame van de machine of kast niet onder spanning staat.

 

Motorvoertuigen:

Alle nieuw aangeschafte of geleasde voertuigen zijn voorzien van autogordels op de voor- en achterbanken. De gordels moeten tijdens het rijden worden gebruikt.

Motorvoertuigen met 2 of 3 wielen mogen, zonder toestemming van de Vice President van de business unit en de Vice President EH&S, niet worden gebruikt bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.

 

Werken op hoogte:

Je moet valbeveiliging gebruiken bij het uitvoeren van werkzaamheden op een hoogte van 2 meter (6 feet) of meer

en je moet bekend zijn met de checklist“ WERKEN OP HOOGTE” van UTC CCS.

 

 

Powered Industrial Vehicles (PIV’s):

In fabrieken en omgevingen met veel voetgangers en PIV verkeer moeten vorkheftrucks met een veilige snelheid

(6 mph -10 km/h) rijden.

Op plaatsen met veel voetgangers en PIV verkeer moeten looppaden duidelijk zijn aangegeven en moeten voetgangers hiervan gebruik maken. Als een PIV de laadvloer van een voertuig op moet rijden om te lossen, moet het voertuig beveiligd zijn om verplaatsing te voorkomen.

Machine Beveiliging:

Je mag niet knoeien met de beveiligingen van machines /

apparaten, of deze loskoppelen. Dit geldt niet alleen voor machines die onder SP008 vallen, maar voor alle machines. Medewerkers mogen niet werken in of aan apparaten waarin zich onbeschermde bewegende delen bevinden waar zij tussen of tegenaan kunnen komen.

 

Gehesen lasten:

Werk, sta of loop nooit onder een last die wordt opgehesen door een kraan, takel, vorkheftruck of enige andere

hijsinrichting.

 

 

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld
VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:
• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechniek en procesbesturing
• Bouwkunde
• Civiele Techniek
• Overige technische diensten, zoals: isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Carrier beschikt ook over een VCA**-certificaat versie 5.1. Dit certificaat is te downloaden door middel van deze link: VCA 2008-5-1-Nederlands-geldig tot 5-2015 (NL) / VCA 2008-5-1-Engels-geldig tot 5-2015 (2) (ENG)

F GASSEN

Op 1 januari 2010 is de regeling koelinstallaties in werking getreden.

Bedrijven die installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties verrichten waarbij F-gassen of gereguleerde (ozonlaagafbrekende) stoffen vrij kunnen komen dienen vanaf 1 januari 2010 over een bedrijfscertificaat in het kader van de regeling koelinstallaties te beschikken. Voor de bestaande STEK-erkenning is er een overgangsregeling tot  uiterlijk 1 juli 2011.
 
Het bedrijfscertificaat F-gassen is Europees erkend. Dit in tegenstelling tot de oude STEK-erkenning, welke niet wordt erkend in andere lidstaten. Indien een bedrijf de hieraan verbonden werkzaamheden in een of meer van de lidstaten verricht wordt geadviseerd z.s.m. over een bedrijfscertificaat in het kader van de regeling koelinstallaties te beschikken.
 
Het bedrijfscertificaat mag worden verstrekt door de keuringsinstanties die door de Minister van VROM zijn aangewezen. Carrier beschikt ook over een bedrijfscertificaat. Dit certificaat is te downloaden door middel van deze link. F-gassen_certificaat_(1)

disclaimer · over ons · PED · EH&S · faq · voorwaarden · contact 

 

©Copyright 2018 Carrier